Gimnazjum

Gimnazjum  "Strumienie" jest szkołą żeńską, która została powołana do życia z inicjatywy rodziców. Kształcenie w naszym Gimnazjum kładzie wyraźny nacisk na : wychowanie w wartościach, systematyczność, samodzielność, budowanie interdyscyplinarnego warsztatu pracy, pracę metodą projektów,  otwarty wobec uczennic styl pracy nauczycieli, inspirujące zajęcia dodatkowe, pracę w małych grupach, tutoring wychowawczy, dobre  - w przestrzeni szkolnej warunki pracy - pozwalają osiągnąć uczennicom bardzo dobre wyniki pracy.

Co nas wyróżnia?

Rozwijanie pasji i zainteresowań 

Zgodnie ze swoimi możliwościami i preferencjami  uczennica ma możliwość indywidualnego rozwoju nie tylko na zajęciach obowiązkowych ale również na zajęciach dodatkowych , które mogą być  również kontynuacją zajęć realizowanych na I etapie edukacyjnym  ( zajęcia sportowe, teatralne, taneczne, przedmiotowe koła zainteresowań )

 

Indywidualne podejście do każdej uczennicy

Kontynuacja otwartego stylu nauczania (wrażliwość na problemy, gotowość do dialogu, elastyczność myślenia). Uczennice tej samej klasy często prezentują różne style i zróżnicowane tempo uczenia się. Każda z nich wymaga indywidualnej opieki. Taką spersonalizowaną formę kształcenia realizujemy poprzez: poznanie każdej uczennicy, jej możliwości i ograniczeń i prowadzenie zajęć szkolnych w sposób respektujący indywidualne tempo nauki. Na etapie gimnazjum również proponujemy uczennicom  osobiste doradztwo naukowe ze strony każdego nauczyciela .

 

Tutoring rodzinny

Jest on istotny na tym etapie kształcenia. Występujące często różne problemy wychowawcze związane z okresem dojrzewania i kształtowania się samodzielności  wymagają szczególnej współpracy z rodzicami. Szkoła proponuje rodzicom i uczennicom spotkania, warsztaty, wykłady na tematy związane z różnorodną problematyką np.: internet i media, dobór lektur i czytelnictwo, tematyka prozdrowotna, tematy z zakresu psychologii.

 

Troska o  wysoki poziom nauczania

Nie tylko realizujemy treści i zasady zapisane w podstawie programowej, ale również dbamy o kształcenie interdyscyplinarne  (artes liberales ), naukę budowania warsztatu pracy, zajęcia dodatkowe, których celem jest pogłębianie więzi z depozytem kulturowym, zwracanie uwagi na systematyczność w pracy i samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

Nauka języków obcych

 

Zapewniamy wysoki poziom nauczania języków obcych w zwiększonym wymiarze godzin. Uczennice uczą się języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Drugi język obcy (francuski lub hiszpański) nauczany jest w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Oferujemy również zajęcia przygotowujące do konkursów i certyfikatów FCE oraz DELF dla uczennic chcących poszerzać swoje umiejętności językowe.

Nasze gimnazjalistki mają możliwość udziału w wymianie ze Szkołą La Vall z Barcelony.

 

Wymiana ze szkołą La Vall z Barcelony - Dowiedz się więcej

 

Wymiana 2016 - Film nagrany przez UczenniceIndywidualne projekty w języku angielskim i włoskim – dwie uczennice gimnazjum „Strumienie” realizują w tym roku indywidualne projekty w języku obcym. Są to gimnazjalistki, które otrzymały stypendium mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka. W ramach projektu uczennice rozwijają swoje pasje i pogłębiają znajomość języków obcych pod okiem nauczyciela, który jest opiekunem projektu.


Zachęcanie do  poszukiwania twórczych rozwiązań i wdrażanie do pracy interdyscyplinarnej

  • Proponujemy cykl lekcji interdyscyplinarnych opracowanych i prowadzonych przez nauczycieli różnych specjalności
  • Realizujemy projekty interdyscyplinarne, w których uczennice i nauczyciele współpracują ze sobą przez cały rok. W poprzednich latach zrealizowane zostały następujące projekty:

    2013/2014  Kresy  historia i tradycja - podsumowanie

 

2014/2015 – W poszukiwaniu matematyki


Film z konferencji "W poszukiwaniu matematyki" 2015/2016 - Great Britain – projekt przygotowywany po angielsku

 
Bezpieczna atmosfera

Organizacja pracy szkoły na etapie kształcenia w GM stwarza warunki do bezpiecznego kształcenia i funkcjonowania uczennic na terenie szkoły, teren wokół szkoły  jest ogrodzony i strzeżony. Oprócz przystosowanych odpowiednio sal lekcyjnych i korytarzy, na terenie szkoły znajdują się specjalnie przygotowane dla gimnazjalistek miejsca. Należą do nich: kawiarenka uczniowska, wydzielone na korytarzach miejsca do rozmów, do czytania, patio do rekreacji na powietrzu, kaplica szkolna, stołówka, baza sportowa.

 

Wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2012 - 2015 w SZKOLE STRUMIENIE