Metoda projektu

Od początku istnienia naszej szkoły, uczennice posługują się w niej metodą projektu. Nauczanie metodą projektu jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo-lekcyjnego. Rozszerza ono wąskie ramy oddzielnych przedmiotów i pomaga uzyskać kompleksową wiedzę. Projekt edukacyjny jest to zadanie długoterminowe, polegające na samodzielnym i dogłębnym zbadaniu przez uczniów wybranego tematu.

Projekt ma wiele cech odróżniających go od innych metod nauczania:

  1. interdyscyplinarność – wykonanie projektu wymaga od uczniów samodzielnego opanowania wiedzy z zakresu wielu przedmiotów nauczania;
  2. alternatywna rola nauczyciela – w metodzie projektu nauczyciel musi przyjąć inną rolę – przewodnika i życzliwego doradcy. Nauczyciel pomaga uczniom, udziela im wskazówek Z czasem jego rola staje się bardziej drugoplanowa – staje się życzliwym obserwatorem, w miarę jak uczniowie nabierają samodzielności. Podobna jest rola Rodziców, która polega na wskazywaniu kierunku działań, wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi i rozwiązań. Ważnym zadaniem Rodziców jest także ośmielanie dzieci, dodanie im odwagi, wzmacnianie w sytuacji obaw przed ryzykiem, ale nie wyręczanie;
  3. podmiotowość ucznia – uczeń staje się centralną postacią procesu kształcenia, to on decyduje o kształcie swojej pracy i tempie jej wykonania (w zakresie dopuszczalnych terminów). Samodzielność w pracy badawczej to najważniejszy element projektu.

Patrząc z perspektywy naszych doświadczeń widzimy, że kreatywne wykorzystanie metody projektów mobilizuje uczennice do podjęcia aktywności i rozwoju zainteresowań. Uczy je wytrwałości, systematyczności i samodzielności oraz planowania i dobrej organizacji pracy. Pozwala na zdobycie większej pewności siebie i wiary we własne możliwości. Również nauczycielom, uczestniczenie w projekcie pozwala modyfikować nawyki pracy i wzbogacać warsztat dydaktyczny.

W projekcie edukacyjnym wyodrębnia się kilka faz. W naszej praktyce szkolnej są to:

  1. wybór tematu;
  2. przygotowanie planu do projektu: określamy cel projektu, zastanawiamy się, w jaki sposób chcemy przedstawić temat, wybieramy formę, określamy źródła i zasoby, z których możemy skorzystać;
  3. wykonanie projektu;
  4. prezentacja projektu na forum klasy lub szkoły;
  5. samoocena.