Wizja absolwenta

Szkoły STERNIKA, (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) realizują zasadę prymatu wychowania przed kształceniem (dydaktyką).

Nauka jest podstawowym narzędziem i materią kształtowania charakteru uczniów. Nie ma prawdziwego wychowania bez solidnej i wymagającej nauki.

Zdolniejsi uczniowie będą więc stale zachęcani do tego, aby – nie zaniedbując własnej nauki - w konkretny sposób pomagali w nauce słabszym uczniom.

Osobom zaangażowanym w pracę Stowarzyszenia STERNIK (rodzicom, nauczycielom i uczniom) zależy na tym, aby absolwent opuszczający mury naszej szkoły odznaczał się silną osobowością, umiał rozpoznawać rzeczy dobre i złe, dokonywać wyborów w oparciu o jasne kryteria, potrafił dochować wierności w miłości i w przyjaźni. Stąd – szanując wolność każdej osoby – przywiązujemy dużą wagę do jasności zasad i pracy nad spójnością charakteru. Uzdalnia to bowiem człowieka do bycia szczęśliwym i w większym stopniu gwarantuje udane życie rodzinne (zawodowe i społeczne).

Kształtowaniu dojrzałej osobowości uczniów służy:

 • dostrzeganie potrzeb każdego ucznia;
 • akceptacja - przyjmuję cię takim, jakim jesteś (szacunek, gotowość wysłuchania);
 • wspieranie rozwoju samodzielności i odpowiedzialności, pomoc w dokonywaniu dobrych wyborów oraz pozwalanie na ponoszenie konsekwencji tych wyborów;
 • stwarzanie możliwości bezinteresownej pracy na rzecz innych;
 • rozwój relacji, opartych na przyjaźni i zaufaniu, z rodzicami i umiejętność doceniania ich doświadczeń;
 • uczenie doceniania własnej rodziny i ojczyzny

Dzisiejszy świat stawia wysokie wymagania nie tylko pod względem posiadanej wiedzy, lecz również umiejętności stosowania jej w praktyce. W szkołach STERNIKA  przywiązuje się dużą wagę do wykształcenia u uczniów tak zwanych umiejętności miękkich, takich jak:

 • praca zespołowa,
 • umiejętność uczenia się,
 • zdolność do pracy w stresie,
 • zdolność do pracy na rzecz innych,
 • skuteczna komunikacja w grupie,
 • kreatywne myślenie i działanie,
 • przedsiębiorczość.

Absolwenci szkół STERNIKA powinni być odpowiedzialni, uczciwi, odważni, gruntownie wykształceni, przyzwyczajeni do wysiłku w pracy, kompetentni, o nienagannych manierach, stający w obronie słabszych, cechujący się silną wolą, duchem służby, radośni, zdolni do dotrzymywania zobowiązań, w tym zobowiązań małżeńskich. Zależy nam na tym, aby byli patriotami – a w planie nadprzyrodzonym - zawsze z poszanowaniem wolności sumienia – dobrymi chrześcijanami.