Autorskie programy

 • Liceum STRUMIENIE istnieje roku szkolnego 2011/12 i ma już dzisiaj własny dorobek programowy. Jako szkoła publiczna realizujemy założenia programowe odpowiadające podstawie programowej, a zgodnie z modelem edukacyjnym szkół Sternika proponujemy własne autorskie rozwiązania programowe. Składają się na nie:

  • programy autorskie – blok programów humanistycznych „Tradycja i kultura”, program Przyroda, program Historia i Społeczeństwo,
  • modyfikacje programowe – w zakresie : matematyki, informatyki, historii, Wos, języka angielskiego,
  • innowacje – współpraca projektowa z wydziałem Artes Liberales UW, wizyta studyjna klas I na Uniwersytecie Nawarry ( Hiszpania), wyjazd naukowy do Rzymu ( po 2 latach nauki łaciny ), projekty interdyscyplinarne, łączące treści humanistyczne i przyrodnicze, program mentorski we współpracy z SE UW

  Blok programowy Kultura i tradycja, jest połączeniem trzech programów przedmiotów humanistycznych. Programy te zawierają wzajemnie powiązane i uzupełniające się treści, na przykładzie których pokazujemy, jak można przygotować młodego człowieka do świadomego odbioru depozytu kulturowego oraz do aktywnego w nim uczestnictwa.

  1. Język polski – Dziedzictwo języka i literatury – Celem programu jest przygotowanie ucznia do samodzielnego odbioru tekstów literackich, ich analizy i interpretacji, a także ukształtowanie umiejętności dostrzegania kontekstu historyczno-literackiego oraz jednoczesnego funkcjonowania motywów w różnych dziedzinach sztuki.Realizacja treści programowych opiera się na współpracy interdyscyplinarnej nie tylko w ramach wymienionych programów, ale jest realizowana szerzej, również w powiązaniu z przedmiotami przyrodniczymi, matematyką, czy informatyką. Dotyczy to w szczególności pracy nad realizacją projektów.
  2. Łacina i kultura antyczna – Ad fontes – w programie nauczana języka i kultury antycznej zawarte są treści pomocne w wychowaniu obywatelskim, w nauczaniu języków obcych, w odczytywaniu dziedzictwa europejskiego i narodowego. Łacina jest również narzędziem niezbędnym do czytania współczesnej rzeczywistości a szczególnie depozytu kultury. Podsumowaniem dwuletniego, obowiązkowego dla wszystkich uczennic kursu łaciny są tygodniowe zajęcia w Rzymie.
  3. Wiedza o kulturze – Jak czytać dzieło sztuki ? Celem programu jest przygotowanie uczniów do tego, by stawali się świadomymi adresatami i uczestnikami kultury; dzieło sztuki ożywa bowiem tylko wtedy, gdy jest oglądane, porusza umysł, budzi emocje, skłania do refleksji, pobudza wyobraźnię. Można więc powiedzieć, że celem programu jest wyrabianie nawyku obcowania z dziełem sztuki na kilku poziomach: estetycznym, historycznym, erudycyjnym, oraz udział w kulturze.
  4. Matematyka – modyfikacje programowe, których celem jest nauka logicznego myślenia, rozumowania, analizy i syntezy. Zależy nam, aby uczeń poprawnie opisywał świat używając poznanych modeli matematycznych i aby zgodnie z przyjętymi w kulturze matematycznej regułami przedstawiał swoje rozumowanie i uzyskane wyniki. Celem modyfikacji programowych jest dążenie do uczenia matematycznego myślenia polegającego przede wszystkim na budowaniu strategii rozwiązywania zadań.
  5. Przyroda – Podstawowym celem programu jest poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a istotnym założeniem programowym jest, przez odpowiedni dobór treści i metod kształcenia, przygotowanie uczniów do wypowiadania się na tematy związane z zagadnieniami przyrodniczymi, korzystania z prasy popularno – naukowej, uzasadniania własnych poglądów i krytycznego spojrzenia na przekazywane informacje. Ważnym elementem programu jest przygotowanie do zrozumienia metody naukowej i prezentowania zastosowań nauki w życiu.