Wychowanie przez sport

 • Kształcenie zróżnicowane ze względu na płeć ma szczególne uzasadnienie i potwierdzoną skuteczność na zajęciach wychowania fizycznego. Większość szkół stosuje na lekcjach wf ten model kształcenia z uwagi na wiele korzyści z tego wynikających.

  Formy aktywności ruchowej chcemy zaszczepić na całe życie. Rodzaje sprawności fizycznej, którą chcemy utrzymać na wysokim poziomie przez długie lata po opuszczeniu szkoły, powinny być zgodne z naturą, odrębnością organizmu, motoryką i psychiką dziewcząt. Ich oczekiwania wobec lekcji wychowania fizycznego skupione są wokół zajęć ukierunkowanych na dbałość o zdrowie i sylwetkę, możliwość doskonalenia własnej sprawności fizycznej i radosne przeżywanie aktywności ruchowej.

  TALENTY I UMIEJĘTNOŚCI

  W naszej szkole wprowadziliśmy na stałe do kalendarza wydarzenia sportowe i rekreacyjne, które, dają dziewczętom możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, również tych zdobytych poza szkołą. Dwa razy w roku dziewczęta biorą udział, odnosząc medalowe sukcesy, w zawodach pływackich. Prezentują swoje talenty taneczne, baletowe i akrobatyczne na Galach Talentów oraz Święcie Strumieni.

  WSPÓŁPRACA I FAIR PLAY

  Najlepszym przykładem są rozgrywki dla młodszych klas „Od zabawy do sportu” oraz Olimpiada „Strumieni”, w której uczestniczy cała społeczność szkolna. Starsze uczennice angażują się w organizację i przebieg przedsięwzięcia, opiekują się młodszymi koleżankami, pełnią funkcje sędziowskie, czuwają nad przebiegiem konkurencji. Przygotowują prezentacje tematyczne dla uczestniczek olimpiady, prowadzą rozgrzewkę. Młodsze, mając wsparcie starszych, uczą się reguł panujących w sporcie, uczciwej rywalizacji, akceptowania porażki, pomocy koleżeńskiej.

  Jest to duże wydarzenie integrujące wszystkie uczennice i nauczycielki, dające możliwość kształtowania współpracy w grupie, wytrwałości i postawy fair play.

  KSZTAŁTOWANIE SIŁY CHARAKTERU

  Zadania, pociągające dziewczęta, to te, które wywołują ich emocjonalny stosunek, ćwiczenia ukierunkowane na samousprawnianie, o charakterze utylitarnym. Różne formy gier rekreacyjnych oraz gry sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i nożna, ćwiczenia z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów i przyborów, stanowią pole do kształtowania siły charakteru, są atrakcyjne dla dziewcząt, a jednocześnie mobilizują do walki ze słabością, motywują do przezwyciężania niechęci do podejmowania wysiłku. Stosujemy ćwiczenia, w których występuje duże zaangażowanie emocjonalne, możliwość samooceny, indywidualna walka z własną słabością, pokonywanie strachu, ambicja w dążeniu do podnoszenia poprzeczki.

  ZAWODY

  Jako szkoła bierzemy udział oraz organizujemy zawody: Biegi Przełajowe „Strumieni”, Turniej Trójek Koszykarskich, które są doskonałą formą nie tylko konfrontacji z grupą rówieśniczą, ale przede wszystkim doskonalenia charakteru. Wystąpienie, zwłaszcza w konkurencjach indywidualnych, wymaga dużej odwagi, wiary we własne możliwości, przełamania strachu przed wysiłkiem, ale również przed porażką w przypadku nieudanego występu. Udział w zawodach, motywowany chęcią

  reprezentowania szkoły jest zawsze poprzedzony przygotowaniami, które stanowią trening wytrwałości, wewnętrznej dyscypliny i systematyczności. Świadomość konieczności wykonania mozolnej pracy i wytężonego wysiłku daje poczucie zasłużonego zwycięstwa, nawet, jeśli to zwycięstwo będzie dotyczyło zwycięstwa nad samą sobą, a nie wymiernego efektu w postaci miejsca na podium.

  W zależności od rangi zawodów i sposobu kwalifikacji staramy się dawać możliwość uczestniczenia jak największej ilości uczennic, gdyż często odniesienie nawet drobnego sukcesu może pozytywnie wpłynąć na postawę wobec aktywności fizycznej, zwłaszcza w okresie osłabienia zainteresowania wysiłkiem fizycznym.

  HARMONIA I WDZIĘK

  W pracy z dziewczętami stosujemy ćwiczenia harmonii, płynności i wdzięku ruchu, gibkości ciała, sprężystości. W wychowaniu fizycznym dziewcząt, zwłaszcza starszych, istotną rolę odgrywają współczesne trendy, wpływy aktualnej mody, muzyka. Do naszych zajęć włączamy, obok aerobiku, nowe formy bazujące na ruchu o dużej różnorodności, zmieniających się elementach, którym towarzyszy muzyka, ćwiczenia koordynacji ruchowej i choreografii, ekspresji ruchowej, tańca towarzyskiego, jazzu, a te łączymy z ćwiczeniami gimnastycznymi i rozciągającymi. Organizujemy „Karnawałowy Maraton Aerobikowy”, który jest nie tylko radosną zabawą, ale również sprawdzianem wytrzymałości uczestniczek oraz umiejętności uczennic klas starszych, które prezentując swoje układy prowadzą „maraton”.

  STRÓJ

  W naszej szkole obowiązuje jednolity wzór stroju sportowego dla poszczególnych etapów nauczania. Daje to dziewczętom poczucie przynależności do zespołu, podkreśla jedność drużyny, wyróżnia zespół, spośród innych, podczas międzyszkolnych zawodów sportowych.

  Adres

  „STRUMIENIE” Szkoła Podstawowa i Liceum Stowarzyszenia STERNIK

  Sternik

  NASZE PLACÓWKI

  NASZE PLACÓWKI
  Strumienie
  Żagle