Wychowanie przez sport

 • Najnowsze wpisy
 • Kształcenie zróżnicowane ze względu na płeć ma szczególne uzasadnienie i potwierdzoną skuteczność na zajęciach wychowania fizycznego. Większość szkół stosuje na lekcjach wf ten model kształcenia z uwagi na wiele korzyści z tego wynikających.

  Formy aktywności ruchowej chcemy zaszczepić na całe życie. Rodzaje sprawności fizycznej, którą chcemy utrzymać na wysokim poziomie przez długie lata po opuszczeniu szkoły, powinny być zgodne z naturą, odrębnością organizmu, motoryką i psychiką dziewcząt. Ich oczekiwania wobec lekcji wychowania fizycznego skupione są wokół zajęć ukierunkowanych na dbałość o zdrowie i sylwetkę, możliwość doskonalenia własnej sprawności fizycznej i radosne przeżywanie aktywności ruchowej.

  TALENTY I UMIEJĘTNOŚCI

  W naszej szkole wprowadziliśmy na stałe do kalendarza wydarzenia sportowe i rekreacyjne, które, dają dziewczętom możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, również tych zdobytych poza szkołą. Dwa razy w roku dziewczęta biorą udział, odnosząc medalowe sukcesy, w zawodach pływackich. Prezentują swoje talenty taneczne, baletowe i akrobatyczne na Galach Talentów oraz Święcie Strumieni.

  WSPÓŁPRACA I FAIR PLAY

  Najlepszym przykładem są rozgrywki dla młodszych klas „Od zabawy do sportu” oraz Olimpiada „Strumieni”, w której uczestniczy cała społeczność szkolna. Starsze uczennice angażują się w organizację i przebieg przedsięwzięcia, opiekują się młodszymi koleżankami, pełnią funkcje sędziowskie, czuwają nad przebiegiem konkurencji. Przygotowują prezentacje tematyczne dla uczestniczek olimpiady, prowadzą rozgrzewkę. Młodsze, mając wsparcie starszych, uczą się reguł panujących w sporcie, uczciwej rywalizacji, akceptowania porażki, pomocy koleżeńskiej.

  Jest to duże wydarzenie integrujące wszystkie uczennice i nauczycielki, dające możliwość kształtowania współpracy w grupie, wytrwałości i postawy fair play.

  KSZTAŁTOWANIE SIŁY CHARAKTERU

  Zadania, pociągające dziewczęta, to te, które wywołują ich emocjonalny stosunek, ćwiczenia ukierunkowane na samousprawnianie, o charakterze utylitarnym. Różne formy gier rekreacyjnych oraz gry sportowe: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i nożna, ćwiczenia z wykorzystaniem różnorodnych przyrządów i przyborów, stanowią pole do kształtowania siły charakteru, są atrakcyjne dla dziewcząt, a jednocześnie mobilizują do walki ze słabością, motywują do przezwyciężania niechęci do podejmowania wysiłku. Stosujemy ćwiczenia, w których występuje duże zaangażowanie emocjonalne, możliwość samooceny, indywidualna walka z własną słabością, pokonywanie strachu, ambicja w dążeniu do podnoszenia poprzeczki.

  ZAWODY

  Jako szkoła bierzemy udział oraz organizujemy zawody: Biegi Przełajowe „Strumieni”, Turniej Trójek Koszykarskich, które są doskonałą formą nie tylko konfrontacji z grupą rówieśniczą, ale przede wszystkim doskonalenia charakteru. Wystąpienie, zwłaszcza w konkurencjach indywidualnych, wymaga dużej odwagi, wiary we własne możliwości, przełamania strachu przed wysiłkiem, ale również przed porażką w przypadku nieudanego występu. Udział w zawodach, motywowany chęcią

  reprezentowania szkoły jest zawsze poprzedzony przygotowaniami, które stanowią trening wytrwałości, wewnętrznej dyscypliny i systematyczności. Świadomość konieczności wykonania mozolnej pracy i wytężonego wysiłku daje poczucie zasłużonego zwycięstwa, nawet, jeśli to zwycięstwo będzie dotyczyło zwycięstwa nad samą sobą, a nie wymiernego efektu w postaci miejsca na podium.

  W zależności od rangi zawodów i sposobu kwalifikacji staramy się dawać możliwość uczestniczenia jak największej ilości uczennic, gdyż często odniesienie nawet drobnego sukcesu może pozytywnie wpłynąć na postawę wobec aktywności fizycznej, zwłaszcza w okresie osłabienia zainteresowania wysiłkiem fizycznym.

  HARMONIA I WDZIĘK

  W pracy z dziewczętami stosujemy ćwiczenia harmonii, płynności i wdzięku ruchu, gibkości ciała, sprężystości. W wychowaniu fizycznym dziewcząt, zwłaszcza starszych, istotną rolę odgrywają współczesne trendy, wpływy aktualnej mody, muzyka. Do naszych zajęć włączamy, obok aerobiku, nowe formy bazujące na ruchu o dużej różnorodności, zmieniających się elementach, którym towarzyszy muzyka, ćwiczenia koordynacji ruchowej i choreografii, ekspresji ruchowej, tańca towarzyskiego, jazzu, a te łączymy z ćwiczeniami gimnastycznymi i rozciągającymi. Organizujemy „Karnawałowy Maraton Aerobikowy”, który jest nie tylko radosną zabawą, ale również sprawdzianem wytrzymałości uczestniczek oraz umiejętności uczennic klas starszych, które prezentując swoje układy prowadzą „maraton”.

  STRÓJ

  W naszej szkole obowiązuje jednolity wzór stroju sportowego dla poszczególnych etapów nauczania. Daje to dziewczętom poczucie przynależności do zespołu, podkreśla jedność drużyny, wyróżnia zespół, spośród innych, podczas międzyszkolnych zawodów sportowych.